• Sóc Trăng tổ chức Hội thi trực tuyến CCHC năm 2022

         Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-SNV ngày 05/7/2022 về tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Mục đích của Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác CCHC, phổ biến kiến thức, nội dung chương trình CCHC nhà nước, chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030; khuyến khích các đơn vị nghiên cứu sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc.

 • Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

  Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 • Chỉ số CCHC năm 2021 của Sở GDĐT đạt 81,26%

  UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

 • Sóc Trăng phát động phong trào thi đua cải cách hành chính

  UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/4/2022 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 – 2030 nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đóng góp, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm và giai đoạn. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trên toàn tỉnh.

 • Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở GDĐT trong quý I năm 2022

  Trong quý I 2022, tổng số hồ sơ TTHC Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiếp nhận, xử lý: 209. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 195 (trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn: 195; đúng hạn: 00; quá hạn: 00); số hồ sơ đang giải quyết: 14 (trong đó: số hồ sơ trong hạn: 14; quá hạn: 00). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

 • Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng: Công bố điểm cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc năm 2021

  Ngày 24/2/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng công bố điểm cải cách hành chính (CCHC) của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2021. 

 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

  Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 290/KH-SGDĐT ngày 24/02/2022 tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong năm 2022; tăng sự hiểu biết của cá nhân, tổ chức về công tác CCHC giai đoạn 2021-2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và trong giải quyết thủ tục hành chính; phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp giáo dục, của đội ngũ công chức, viên chức trong việc chung tay thực hiện CCHC.

 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

  Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công lập; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến; thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với GDĐT, tạo bước chuyển biến mới trong ngành giáo dục.

 • Kết quả tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

  Sở GDĐT có 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó có 51 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ ở mức độ 3 và 4  – thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 7 thủ tục hành chính ở mức độ 2 thực hiện tại cơ quan Sở GDĐT.

 • KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

  Năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 về việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Kết quả trong năm đã thực hiện 90% nhiệm vụ đề ra; trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1 2 3 4 5 6 
 • Tất cả: 826894
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.