Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trần Văn Lâu

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển; dự toán thu, chi, phân bổ, quyết toán ngân sách hàng năm và các nguồn vốn có tính chất ngân sách; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; chi quốc phòng, an ninh, kinh phí Đảng, các khoản chi từ dự phòng ngân sách tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra cơ quan Thuế và cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

- Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính.

- Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua, khen thưởng.

- Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công tác thi hành án dân sự.

- Công tác phòng, chống tham nhũng.

- Những vấn đề chung về công tác xây dựng nông thôn mới.

- Công tác ngoại vụ.

- Những vấn đề chung về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch xét thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

- Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong; các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

c) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Chi cục Hải quan.

d) Phụ trách địa bàn thành phố Sóc Trăng, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Xuyên.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Lâm Hoàng Nghiệp

a) Phụ trách các công việc, lĩnh vực sau:

- Giải quyết các công việc thường xuyên thuộc khối kinh tế tổng hợp.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các khu, cụm công nghiệp; điện.

- Thương mại, dịch vụ, tín dụng.

- Xây dựng; quản lý và phát triển đô thị; giao thông vận tải.

- Đầu tư ngoài nhà nước, phát triển doanh nghiệp.

- Quản lý nhà nước về tư pháp, hành chính - tư pháp.

- Xử lý công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách.

b) Điều hành ngân sách đã được dự toán trong lĩnh vực phụ trách.

c) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các công trình đầu tư công, các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có kế hoạch được duyệt hoặc chủ trương thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch khi có yêu cầu.

đ) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2, Cục Thống kê; quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức xã hội, hiệp hội, hội nghề nghiệp (kể cả các loại Quỹ) trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Phụ trách địa bàn huyện Thạnh Trị, Long Phú.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Vương Quốc Nam

a) Phụ trách các công việc, lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn (kể cả đào tạo nghề ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp).

- Tài nguyên, môi trường, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng (kể cả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).

- Kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Xử lý các công việc thường xuyên về công tác xây dựng nông thôn mới.

- Xử lý các công việc thường xuyên về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực khác.

b) Điều hành ngân sách đã được dự toán trong lĩnh vực phụ trách.

c) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các công trình đầu tư công, các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có kế hoạch được duyệt hoặc chủ trương thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch khi có yêu cầu.

đ) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh các Hợp tác xã; quản lý về mặt nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức xã hội, hiệp hội, hội nghề nghiệp (kể cả các loại Quỹ) trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Phụ trách địa bàn huyện Kế Sách, thị xã Ngã năm, thị xã Vĩnh Châu.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Huỳnh Thị Diễm Ngọc

a) Phụ trách các công việc, lĩnh vực sau:

- Giáo dục và đào tạo (kể cả đào tạo cán bộ, công chức, viên chức).

- Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; dân số gia đình và trẻ em.

- Xử lý các công việc thường xuyên về thi đua khen thưởng.

- Lao động, thương binh, xã hội, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề xã hội khác.

- Văn hóa, thể dục, thể thao; du lịch; sự nghiệp phát thanh, truyền hình.

- Thông tin và truyền thông.

- Khoa học và công nghệ.

- Xử lý các công việc thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

- Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các đoàn thể tỉnh.

- Xử lý công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách.

b) Điều hành ngân sách đã được dự toán trong lĩnh vực phụ trách.

c) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các công trình đầu tư công, các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có kế hoạch được duyệt hoặc chủ trương thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch khi có yêu cầu.

đ) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các Trường Cao đẳng; quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức xã hội, hiệp hội, hội nghề nghiệp (kể cả các loại Quỹ) trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Phụ trách địa bàn huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Cù Lao Dung.

II. Thông tin giao dịch:

- Địa chỉ trụ sở: Số 01, đường Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

- Điện thoại: 079.3822339 - 079.3622225; Số fax: 079.3820473

- Email chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của cơ quan , đơn vị (nếu có): phonghanhchinh-soctrang.chinhphu.vn

Thông báo - Hướng dẫn
Báo cáo - thống kê
Videos
  
Lượt truy cập
  • Đang online: 555
  • Hôm nay: 33407
  • Trong tuần: 230 569
  • Trong tháng: 2 550 164
  • Tất cả: 58401159
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.