DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

DANH SÁCH
NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ)
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại Email
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH; CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC VÀ MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC (31 cơ quan, đơn vị)
1 Tôn Quang Hoàng Văn phòng UBND tỉnh Chánh Văn phòng 0918939817 tqhoang@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Hạnh Sở Thông tin và Truyền thông Giám đốc 0943128999 nhhanh@soctrang.gov.vn
3 Võ Thanh Quang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giám đốc 0913983079 vtquang@soctrang.gov.vn
4 Lý Rotha Ban Dân tộc tỉnh Trưởng ban 0919080601 lyrotha@soctrang.gov.vn
5 Trần Phước Vĩnh Sở Nội vụ Giám đốc 0918038108 tpv@soctrang.gov.vn
6 Phạm Tuân Sở Tư pháp Giám đốc 0888595888 ptuan@sotrang.gov.vn
7 Nguyễn Thành Duy Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc 0982630660 ntduy5@sotrang.gov.vn
8 Nguyễn Minh Hoàng Sở Xây dựng Giám đốc 0919618326 hoangqhst@gmail.com
9 Dương Thị Kim Thúy Sở Tài chính Giám đốc 0903132542 dtkthuy@soctrang.gov.vn
10 Võ Quốc Trứ Sở Y tế Giám đốc 0918747888 voquoctru070469@gmail.com
11 Dương Văn Ngoảnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc 0915859468 dvngoanh@soctrang.gov.vn
12 Trần Quốc Thống Sở Giao thông vận tải Giám đốc 0918072550 quocthonggtvt@gmail.com
13 Võ Văn Chiêu Sở Công thương Giám đốc 019189072 vvchieu@soctrang.gov.vn
14 Sơn Thanh Liêm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0918362171 stliem@soctrang.gov.vn
15 Châu Tuấn Hồng Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc 02993616042 0913336399 chautuanhong@soctrang.edu.vn
16 Lê Văn Đáng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phó Giám đốc 0918362377 levandang@soctrang.gov.vn
17 Ngô Thái Chân Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc 0913983072 ntchan@soctrang.gov.vn
18 Lý Tuấn Anh Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Phó Trưởng ban phụ trách

0913862305
lytuananh@soctrang.gov.vn
19 Bùi Quốc Khánh Công an tỉnh Giám đốc 0914601968
20 Nguyễn Trìu Mến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Chính ủy 0913394409 triumenbpst@gmail.com
21 Đinh Gia Hưng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Viện trưởng 0918615370
22 Thái Rết Toàn án nhân dân tỉnh Chánh án 0907858240 retthaitast@gmail.com
23 Hứa Văn Giang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chánh Văn phòng 0988390716 vanphongbchqstst@gmail.com
24 Thạch Minh Hoài Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Giám đốc 0908033288 tmhoai@soctrang.gov.vn
25 Phan Xuân Lãm Chi cục Hải quan Sóc Trăng Chi Cục trưởng 0915678848 lampx@custums.gov.vn
26 Nguyễn Việt Thống Cục Thuế tỉnh Phó Cục trưởng 0918259224 nvthong.str@gdt.gov.vn
27 Nguyễn Văn Uốt Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Cục trưởng 0918137545 uotnv.stg@moi.gov.vn
28 Nguyễn Hùng Em Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cục trưởng 0913983323 emnh@dms.gov.vn
29 Pham Kim Hùng Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Sóc Trăng Giám đốc 0918553518 hung.phamkim@sbv.gov.vn
30 Đặng Văn Ngọ Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng Tổng Giám đốc 0913890016 dvn@soctrangwaco.vn
31 Lâm Dũ Nhơn Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Hiệu trưởng 0918428342 ldnhon@svc.edu.vn
CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (11 đơn vị gồm: 01 thành phố, 02 thị xã, 8 huyện)
1 Châu Kiến Tường UBND thành phố Sóc Trăng Phó Chủ tịch 0918566593 cktuong@soctrang.gov.vn
2 Kim Thái Phong UBND thị xã Ngã Năm Chủ tịch 0903949977 ktphong@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Liêm UBND thị xã Vĩnh Châu Chủ tịch 02993861057
0917243243
nguyenthanhliem@soctrang.gov.vn
4 Trần Văn Nguyên UBND huyện Cù Lao Dung Chủ tịch 0913964052 tvnguyen2@soctrang.gov.vn
nguyenduong7275@gmail.com
5 Lưu Hữu Danh UBND huyện Trần Đề Chủ tịch 0939150404 lhdanh@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Văn Ngàn UBND huyện Thạnh Trị Phó Chủ tịch 0907802009 nvngan@soctrang.gov.vn
7 Đặng Văn Phương UBND huyện Mỹ Xuyên Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch
0918079833 dvphuong@soctrang.gov.vn
8 Nguyễn Anh Văn UBND huyện Châu Thành Chánh Văn phòng 2993505577 navan@soctrang.gov.vn
9 Bùi Văn Khải UBND huyện Kế Sách Chánh Văn Phòng 0909684387 bvkhai@soctrang.gov.vn
10 Huỳnh Đức UBND huyện Long Phú Chủ tịch 0913000189 hduc@soctrang.gov.vn
11 Nguyễn Trường Giang UBND huyện Mỹ Tú Chánh Văn phòng 0355279789 ntgiang6@soctrang.gov.vn
CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (109 đơn vị gồm: 17 phường, 12 thị trấn, 80 xã)
1. THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG(10 phường)
1 Trần Hữu Tâm UBND phường 1 Chủ tịch 0918973470 thtam@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Sơn UBND phường 2 Phó Chủ tịch 0944447223 nhson5@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Tân UBND phường 3 Chủ tịch 0908680735 nttan7@soctrang.gov.vn
4 Lê Hùng Dũng UBND phường 4 Chủ tịch 0949392423 lhdung@soctrang.gov.vn
5 Nguyễn Hồng Hiếu UBND phường 5 Chủ tịch 0913682634 honghieustg@gmail.com
6 Nguyễn Trung Thảo UBND phường 6 Chủ tịch 0916996556 ntthao@soctrang.gov.vn
7 Lý Hoàng Dũng UBND phường 7 Phó Chủ tịch 0916905358 lyhoangdungphuong7st@gmail.com
8 Lương Thanh Xiêm UBND phường 8 Chủ tịch 0917143939 ltxiem2@soctrang.gov.vn
9 Trần Minh Cường UBND phường 9 Phó Chủ tịch 0947473989 tmcuong3@soctrang.gov.vn
10 Hồ Chí Quyết UBND phường 10 Chủ tịch 0948914352 hcquyet@soctrang.gov.vn
2. THỊ XÃ NGÃ NĂM (03 phường và 05 xã)
1 Võ Minh Thùy UBND phường 1 Phó Chủ tịch 0918987834 vmthuy@soctrang.gov.vn
2 Võ Văn Bé UBND phường 2 Chủ tịch 0907121007 vvbe2@soctrang.gov.vn
3 Bùi Thanh Đương UBND phường 3 Chủ tịch 0914240145 btduong@soctrang.gov.vn
4 Trịnh Văn Đua UBND xã Tân Long Chủ tịch 0919732229 tvdua@soctrang.gov.vn
5 Kim Thị Mộng Nhi UBND xã Long Bình Chủ tịch 0987382414 ktmnhi@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Quốc Trãi UBND xã Mỹ Quới Chủ tịch 0909930556 nqtrai@soctrang.gov.vn
7 Trương Thị Hồng Hương UBND xã Mỹ Bình Chủ tịch 0915902591 tthhuong@soctrang.gov.vn
8 Phạm Khắc Điệp UBND xã Vĩnh Quới Chủ tịch 0909120179 pkdiep@soctrang.gov.vn
3. THỊ XÃ VĨNH CHÂU(04 phường và 06 xã)
1 Nguyễn Thanh Ngộ UBND phường 1 Chủ tịch 02993861121
0918950023
ntngo@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Thúy Huyên UBND phường 2 Chủ tịch 02993920209
0917238142
nthuyen2@soctrang.gov.vn
3 Trần Văn Tảng UBND phường Vĩnh Phước Chủ tịch 02993863994
0918693154
tvtang@soctrang.gov.vn
4 Khưu Minh Khải UBND phường Khánh Hòa Chủ tịch 02993813354
0918987444
kmkhai4@soctrang.gov.vn
5 Hồ Thanh Hùng UBND xã Lai Hòa Chủ tịch 02993887030
0919373010
hthung@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Minh Chí UBND xã Vĩnh Hải Chủ tịch 02993865751
0902720667
nmchi@soctrang.gov.vn
7 Trương Văn Vũ UBND xã Lạc Hòa Chủ tịch 02993888052
0918077550
tvvu@soctrang.gov.vn
8 Phan Văn Nghiêm UBND xã Hòa Đông Chủ tịch 02993837111
0902414760
pvnghiem@soctrang.gov.vn
9 Lê Văn Nguyền UBND xã Vĩnh Hiệp Chủ tịch 02993567555
0986126950
lvnguyen2@soctrang.gov.vn
10 Phan Thanh Nhã UBND xã Vĩnh Tân Chủ tịch 02993887130
0978455978
ptnha@soctrang.gov.vn
4. HUYỆN CÙ LAO DUNG (01 thị trấn và 07 xã)
1 Cô Thanh Xuân UBND thị trấn Cù Lao Dung Chủ tịch 0988850900 ctxuan@soctrang.gov.vn
thanhxuancld@yahoo.com.vn
2 Lê Hoài Thanh UBND xã An Thạnh 1 Chủ tịch 0988225237 lhthanh@soctrang.gov.vn
3 Trần Thanh Tuấn UBND xã An Thạnh 2 Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0988189458 ttuan3@soctrang.gov.vn
4 Phan Bá Tòng UBND xã An Thạnh 3 Chủ tịch 0918207009 pbtong@soctrang.gov.vn
5 Phạm Trường Giang UBND xã An Thạnh Tây Chủ tịch 0988322433 ptgiang3@soctrang.gov.vn
6 Trần Thanh Tiền UBND xã An Thạnh Đông Chủ tịch 0933970777 tttien@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Văn Sử UBND xã An Thạnh Nam Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0968559977 nvsu@soctrang.gov.vn
8 Trần Trung Ngoan UBND xã Đại Ân 1 Chủ tịch 0977213268 ttngoan@soctrang.gov.vn
5. HUYỆN TRẦN ĐỀ (01 thị trấn và 10 xã)
1 Dương Thanh Ngân UBND thị trấn Trần Đề Chủ tịch 0907961777 dtngan@soctrang.dov.vn
2 Thạch Hồ Xuân Thanh UBND thị trấn Lịch Hội Thượng Chủ tịch 0939972373 thxthanh@soctrang.gov.vn
3 Hồng Minh Quyền UBND xã Viên Bình Phó Chủ tịch 0947522441 hmquyen@soctrang.gov.vn
4 Lê Thanh Hòa UBND xã Viên An Chủ tịch 0967962211 lthoa4@soctrang.gov.vn
5 Trần Trung Tính UBND xã Liêu Tú Chủ tịch 0902944647 tttinh@soctrang.gov.vn
6 Nguyễn Hoàng Kha UBND xã Thạnh Thới An Chủ tịch 0944077744 hoangkhatta@gmail.com
7 Bùi Thị Mỹ Nữ UBND xã Trung Bình Chủ tịch 0367727898 btmnu@soctrang.gov.vn
8 Hà Quốc Tuấn UBND xã Thạnh Thới Thuận Chủ tịch 0973618981 hqtuan2@soctrang.gov.vn
9 Phan Mảnh Liệt UBND xã Đại Ân 2 Chủ tịch 0939272664 phanmanhlietdaian2@gmail.com
10 Đặng Minh Thường UBND xã Lịch Hội Thượng Chủ tịch 0939774656 dmthuong@soctrang.gov.vn
11 Trương Thị Ngộ UBND xã Tài Văn Chủ tịch 0918015445 ngo.ubnd@gmail.com
6. HUYỆN THẠNH TRỊ(01 thị trấn và 09 xã)
1 Phan Minh Quang UBND thị trấn Phú Lộc Chủ tịch 0984485603 pmquang3@soctrang.gov.vn
2 Hồng Thanh Thoại UBND thị trấn Hưng Lợi Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0918664060 hongthanhthoaist@gmail.com
3 Nguyễn Minh Luận UBND xã Châu Hưng Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0918864467 vpubndxachauhung@gmai.com
4 Lê Văn Sang UBND xã Vĩnh Lợi Chủ tịch 0832646000 sangvinhloi68@gmail.com
5 Lương Văn Nhất UBND xã Vĩnh Thành Phó Chủ tịch 0973221044 nhatluongvt@gmail.com
6 Nguyễn Văn Thảo UBND xã Thạnh Trị Chủ tịch 0916813100 thaoxathanhtri@gmail.com
7 Đoàn Thanh Những UBND xã Thạnh Tân Chủ tịch 0939959885 dtnhung2@soctrang.gov.vn
8 Tạ Thị Hồng My UBND xã Lâm Tân Phó Chủ tịch 0856862423 tthmy2@soctrang.gov.vn
9 Nguyễn Quốc Trạng UBND xã Lâm Kiết Chủ tịch 0909930770 trangtckh81@gmail.com
10 Phạm Trường Giang UBND xã Tuân Tức Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0918362403 ptgiang@soctrang.gov.vn
7. HUYỆN MỸ XUYÊN (01 thị trấn và 10 xã)
1 Ngô Quốc Dũng UBND thị trấn Mỹ Xuyên Chủ tịch 0918324393 nqdung@soctrang.gow.vn
2 Tăng Trung Bảo UBND xã Tham Đôn Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0988875753 ttbao2@soctrang.gov.vn
3 Trần Chín Tâm UBND xã Đại Tâm Chủ tịch 0918898708 tamtranchin@gmail.com
4 Trương Văn Tửng UBND xã Thạnh Phú Chủ tịch 0917702774 tvtung3@soctrang.gov.vn
5 Lê Văn Hận UBND xã Thạnh Quới Chủ tịch 0907121004 lvhan@soctrang.gov.vn
6 Đỗ Văn Hên UBND xã Gia Hòa 1 Chủ tịch 0815931725 dvhen@soctrang.gov.vn
7 Lê Văn An UBND xã Gia Hòa 2 Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0908659061 lvan@soctrang.gov.vn
8 Trương Hoàng Khai UBND xã Hòa Tú 1 Chủ tịch 0944.177.129 thkhai2@soctrang.gov.vn
9 Trần Thái Ngọc UBND xã Hòa Tú 2 Chủ tịch 0944.176.473 ttngoc4@soctrang.gov.vn
10 Trịnh Thanh Phong UBND xã Ngọc Đông Chủ tịch 0987737692 thanhphongubndnd@gmail.com
11 Nguyễn Hậu Giang UBND xã Ngọc Tố Chủ tịch 0919835727 nhgiang5@soctrang.gov.vn
8. HUYỆN CHÂU THÀNH (01 thị trấn và 07 xã)
1 Hoàng Quốc Luân UBND thị trấn Châu Thành Chủ tịch 989943755 hqluan@soctrang.gov.vn
2 Trương Đắt Pháp UBND xã Phú Tân Chủ tịch 0915.892.405 tdphap@soctrang.gov.vn
3 Lê Thanh Tuấn UBND xã Thiện Mỹ Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0973.525.355 lttuan3@soctrang.gov.vn
4 Phạm Văn Tí UBND xã Phú Tâm Chủ tịch 0943.262.226 pvti@soctrang.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hậu UBND xã An Hiệp Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0988.686.098 nvhau3@soctrang.gov.vn
6 Đặng Thị Diễm Phương UBND xã Thuận Hòa Chủ tịch 941122007 dtdphuong2@soctrang.gov.vn
7 Phan Thanh Tú UBND xã An Ninh Chủ tịch 913496600 pttu2@soctrang.gov.vn
8 Nguyễn Văn Ái UBND xã Hồ Đắc Kiện Phó Chủ tịch 988969341 nvai@soctrang.gov.vn
9. HUYỆN KẾ SÁCH (02 thị trấn và 11 xã)
1 Phạm Thị Cẩm An UBND thị trấn Kế Sách Phó Chủ tịch 0978222449 ptcan2@soctrang.gov.vn
2 Dương Lương Tâm UBND thị trấn An Lạc Thôn Quyền Chủ tịch 0945466361 dltam@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Cam UBND xã Kế An Chủ tịch 0962868138 ntcam@soctrang.gov.vn
4 Lê Văn Nhớ UBND xã Phong Nẫm Chủ tịch 0939346456 lvnho2@soctrang.gov.vn
5 Nguyễn Văn Khỏe UBND xã Nhơn Mỹ Chủ tịch 0988992810 nvkhoe@soctrang.gov.vn
6 Trương Quốc Linh UBND xã An Mỹ Chủ tịch 0984367375 tqlinh@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Thế Trung UBND xã An Lạc Tây Chủ tịch 0368266665 nttrung@soctrang.gov.vn
8 Ngô Thị Hồng Hoa UBND xã Thới An Hội Chủ tịch 0367147954 nthhoa@soctrang.gov.vn
9 Nguyễn Văn Xinh UBND xã Trinh Phú Chủ tịch 0932905172 nvxinh@soctrang.gov.vn
10 Nguyễn Văn Hoàng UBND xã Kế Thành Chủ tịch 0918677841 nvhoang2@soctrang.gov.vn
11 Trương Thanh Bình UBND xã Đại Hải Chủ tịch 0919313360 ttbinh3@soctrang.gov.vn
12 Phạm Quốc Thái UBND xã Ba Trinh Chủ tịch 0388660287 pqthai@soctrang.gov.vn
13 Lưu Quốc Thanh UBND xã Xuân Hòa Chủ tịch 0907372126 lqthanh3@soctrang.gov.vn
10. HUYỆN LONG PHÚ(02 thị trấn và 09 xã)
1 Quách Văn Chính UBND thị trấn Long Phú Chủ tịch 0918529782 qvchinh@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Hoài Phong UBND thị trấn Đại Ngãi Chủ tịch 0974090026 nhphong2@soctrang.gov.vn
3 Quách Kim Toàn UBND xã Long Phú Chủ tịch 0918433722 qktoan@soctrang.gov.vn
4 Trần Văn Thiện UBND xã Long Đức Chủ tịch 0985775629 tvthien@soctrang.gov.vn
5 Võ Thanh Bình UBND xã Phú Hữu Chủ tịch 944250644 vtbinh@soctrang.gov.vn
6 Đỗ Thống Nhất UBND xã Tân Hưng Chủ tịch 0912238175 dtnhat3@soctrang.gov.vn
7 Phan Văn Nhã UBND xã Song Phụng Chủ tịch 0986908003 pvnha@.soctrang.gov.vn
8 Huỳnh Phước Lợi UBND xã Châu Khánh Chủ tịch 0918130682 hploi@soctrang.gov.vn
9 Nguyễn Hữu Tài UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch 0986203889 nhtai@soctrang.gov.vn
10 Dương Văn Dũng UBND xã Hậu Thạnh Chủ tịch 0846000089 dvdung@soctrang.gov.vn
11 Nguyễn Văn Nhi UBND xã Trường Khánh Chủ tịch 0814807199 nvnhi4@soctrang.gov.vn
11. HUYỆN MỸ TÚ (01 thị trấn và 08 xã)
1 Lê Thị Hồng Cẩm UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa Chủ tịch 0913327474 lthcam@soctrang.gov.vn
2 Phan Thanh Trí UBND xã Mỹ Tú Chủ tịch 0939353447 pttri3@soctrang.gov.vn
3 Trần Văn Tình UBND xã Thuận Hưng Chủ tịch 0986353104 tvtinh@soctrang.gov.vn
4 Lê Phát Khởi UBND xã Long Hưng Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
0988992335 lpkhoi@soctrang.gov.vn
5 Trương Phước Sang UBND xã Hưng Phú Chủ tịch 0398065700 tpsang@soctrang.gov.vn
6 Phan Thanh Tùng UBND xã Mỹ Phước Chủ tịch 0963380101 pttung@soctrang.gov.vn
7 Lương Quốc Vũ UBND xã Mỹ Thuận Chủ tịch 0918427212 lqvu@soctrang.gov.vn
8 Trần Quốc Nam UBND xã Mỹ Hương Chủ tịch 0976845858 tqnam@soctrang.gov.vn
9 Võ Văn Vũ UBND xã Phú Mỹ Chủ tịch 0909180071 vvvu3@soctrang.gov.vn

Thông báo - Hướng dẫn
Báo cáo - thống kê
Videos
  
Lượt truy cập
  • Đang online: 698
  • Hôm nay: 6214
  • Trong tuần: 286 356
  • Trong tháng: 2 605 951
  • Tất cả: 58456946
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.